TSBK Regler
Klicka på rubrikerna så öppnar sig texten. Läs gärna igenom alla rubriker så du får information om de regler som gäller för klubben. det döljer sig rätt mycket under respektive rubrik.
Medlemskap
 

 

Båtägaren skall kontrollera sina medlems- och båtuppgifter på SBU, www.batunionen.se bl. a. för att säkerställa att klubben har tillgång till rätt mailadress.

TSBK är en ideell båtklubb vilket innebär att alla medlemmar hjälps åt. Det åligger varje medlem att boka sin arbetsplikt. Per mejl får varje medlem information om vid vilka tillfällen/datum arbetsplikten kan bokas. Bokning sker på Båtunionens hemsida. Där kan medlemmen själv välja när medlemmen ska göra arbetsplikt enligt principen först till kvarn. Har medlemmen inte anmält sig själv kommer medlemmen att bli anvisad till de datum som är lediga.

Ansvarsbestämmelser
Båtklubben tar inget ansvar för skador på person eller egendom som uppstår på klubbens område. Båt ska vara ansvarsförsäkrad. Försäkringsnummer och försäkringsbolag skall anges till klubben.
Köer
Kö för sommarplats

Medlem som önskar sommarplats, vid brygga eller svajplats, ska anmäla det skriftligt till styrelsen, helst via mejl till info@tsbk.se. Anmälningsdatum till kön gäller som turordning.
Medlem som planerar att byta båtstorlek ska anmäla det skriftligt, gärna via mail, till styrelsen snarast, dock senast sista januari för att möjliggöra planering och rätt avisering. Medlem som redan har båt men som önskar byta båtstorlek har företräde till möjlig plats före övriga på kölistan. Vid önskan om större båtplats kan sådan påräknas först när tillräckligt utrymme finns tillgängligt och styrelsen meddelat ok. När båt kräver mindre båtplats kan y-bommarna komma att flyttas ihop för att möjliggöra större alternativt fler båtar på andra platser i hamnen.

Kö för vinterplats

TSBK har en kölista för vinterplats. Anmälningsdatum till kön gäller som turordning. Turordningen kan påverkas av båtstorlek. Senast 15 juni får köande medlem besked om vinterplats erhållits.

De medlemmar som närmast föregående år haft vinteruppläggningsplats, och följt klubbens regler, får möjlighet till plats, för motsvarande båtstorlek, även följande vinter genom att följa klubbens anvisningar och senast 1 maj boka vinterplats i BAS. Betalning för vinterplats kommande höst ska vara klubben tillhanda senast 30 juni. Återbetalning görs inte även om platsen inte utnyttjas.

Sommarplatser
Båtplats skall nyttjas av medlem varje säsong, alternativt andrahandsuthyras, se regler för detta under Andrahandsuthyrning nedan.

För att nyttja bryggorna optimalt kan båtägare tilldelas olika platser år från år. Svajplats anvisas av hamnkapten.
Jollar på land ska läggas på anvisad plats, låsas fast och vara märkta med medlemsnummer.
Sommarplatser aviseras i januari.

Som en del av finanieringen av våra bryggor är alla bryggplatser förenliga med ett medlemslån till klubben. Medlemslånet på Brygga 2 och Brygga 3 är 16.000 kr och för Brygga 1 är lånet på 8.000 kr (Orsaken till skillnaden i storlek på lån är att Brygga 1 har större begränsningar genom snitt läge med grunt vatten samt att bryggan saknar el och vatten.). Om/när medlemmen avsäger sig sin bryggplats betalas lånet tillbaka i sin helhet.

Varje medlem har rätt till endast en lånefinansierad bryggplats. Styrelsen kan besluta om undantag från detta för ett år i taget under förutsättning att ingen köande båtmedlem finns. Sommarplatser aviseras i januari.

Jollar på land ska läggas på anvisad plats, låsas fast och vara märkta med namn, telefonnummer eller medlemsnummer.

Brygga 1

Båten ska vara förtöjd i bryggan med minst två linor i fören och två linor i aktern med tillräcklig dimension för båten. Linorna som går till bryggan skall ha ”ryckdämpare” och vara säkrade med schackel och kätting. Båten skall ha minst tre fendrar på var sida. Se anvisning.

Medlemslån 8000 kr för respektive bryggplats skall erläggas.

Brygga 2

För båtar som ligger vid Brygga 2 tillhandahåller båtklubben bojar. Båten ska vara förtöjd i bryggan med minst två linor i fören och två linor i aktern med tillräcklig dimension för båten. Linorna som går till bryggan skall ha ”ryckdämpare” och vara säkrade med schackel och kätting. Båten skall ha minst tre fendrar på var sida. Se anvisning.

Medlemslån 16.000 kr för respektive bryggplats skall erläggas.

Brygga 3

Y-bommarna vid brygga 3 är, för ett effektivt utnyttjande av bryggorna, justerbara i sidled och avståndet mellan bommarna är 50 cm + båtbredd för båtar under 10 meter och 70 cm + båtbredd för båtar över 10 meter. Hamnkapten har rätt att besluta om undantag från detta för att bryggplatserna ska kunna utnyttjas optimalt. Väldimensionerade, och ordentligt uppsträckta, linor med ryckdämpare fästes till y-bommar. Förtöjningen emot Y-bommar får inte ske med metallbeslag så att Y-bommens galvanisering nöts bort. Se anvisningar och på anslag.

Medlemslån 16.000 kr för respektive bryggplats skall erläggas.

Svajplats

Båtägaren äger sin egen boj och det är båtägarens ansvar att vikten på bojstenen är anpassad till aktuell båtstorlek och utsatt läge, samt att bojens infästningar med schackel och kätting är i fullgott skick. Rådgör gärna med hamnkaptenerna. Bojar skall vara tydligt numrerade med minst 60 mm siffror och vara av plast, ej cellplast. Bojkättingarna måste besiktigas minst vart tredje år. Se anvisning.

 

Förtöjningar
 

TSBK:s bryggor har ett utsatt läge vid hård vind varför det är extra viktigt att förtöja för de hårdaste vindarna. Se detaljerade anvisningar för respektive brygga. Brygga 1, Brygga 2, Brygga 3 och Svajboj, anvisningar finns också på anslag på bryggorna.
Förtöjningar i bryggorna skall vara borttagna senast 1 november. Kvarvarande förtöjningar kommer därefter att tas bort av styrelsen, mot beslutad avgift. Kvarlämnade linor riskerar att slita sönder bryggor och fästanordningar, se bilder nedan.

Uppsägning av sommarplats och medlemslån
Uppsägning av sommarplats

Uppsägning av sommarplats ska göras skriftligt, helst via mejl, senast 15 januari för att inte avisering av hyra för sommarplats ska göras. Har inte skriftlig uppsägning inkommit per 15 januari har medlemmen betalningsansvar för platsen kommande säsong.

Uppsägning av lån

Uppsägning av brygglån ska göras skriftligen, per mejl eller post. Långivaren får tillbaka hela beloppet vid uppsägning av lånet. Återbetalning sker snarast möjligt, dock senast 12 månader efter skriftlig uppsägning.

Andrahandsuthyrning

Båtplats skall nyttjas av medlem varje säsong (se mer info under Sommarplatser) alternativt andrahandsuthyras enligt följande regler:

  1. Andrahandsuthyrning av båtplats får ske under maximalt ett år.
  2. Efterföljande 3 år skall man ha egen, till båtplatsen lämplig i storlek, båt på sin båtplats innan andrahandsuthyrning är tillåten igen.
  3. Den medlem som under 2020 andrahandsuthyrde sin båtplats för första året får om så önskas andrahandsuthyra sin bryggplats även 2021.
  4. Uthyrning får endast ske genom styrelsens försorg dvs. ingen direkt uthyrning får ske av ordinarie båtplatsförhyrare.
  5. Styrelsen utser andrahandshyresgäst under förutsättning att lämplig medlem finns med hänsyn till kötid och rätt båtstorlek till aktuell båtplats, bland klubbens köande medlemmar.
  6. Styrelsen ombesörjer avisering av andrahandsavgiften till andrahandsförhyraren. Andrahandsavgiften är ordinarie båtplatsförhyrares platsavgift plus en administrativ avgift på 500 kr. Den administrativa avgiften aviseras även ordinarie båtplatsförhyraren. Ordinarie båtplatsförhyrare erhåller båtplatsavgiften, men ej den administrativa avgiften, åter när andrahandsförhyraren betalt andrahandsavgiften.
  7. Uppfylls ej eller kringgås ovanstående regler förfaller rätten till båtplats och ev. medlemslån betalas tillbaka.
  8. Vid behov av ny båtplats får då medlem ställa sig i kö igen.

Du som vill hyra ut
Du som önskar hyra ut din båtplats kommande säsong skall snarast möjligt meddela styrelsen önskemål om detta per e-post till info@tsbk.se. Meddelandet skall innehålla medlemsnummer och namn, brygga och båtplatsnummer samt ditt bankkontonummer inkl. clearingnummer för återbetalning av båtplatsavgiften.

Du som önskar hyra
Klicka på länken här och logga in på medlemssidan för andahandsuthyrning och fyll i formuläret med dina och båtens uppgifter och skicka in.

Övernattning i båt
 

Övernattning i båt på klubbens område

Båtägare äger rätt att vid enstaka tillfällen övernatta i båt inom klubbens område. Båtägare äger inte rätt att hyra ut båt som bostad inom klubbens område.

Hastighet inom klubbens vattenområde
För att inte svall eller fara för andra personer ska uppstå är klubbens vattenområde ett lågfartsområde, max 3 knop, för karta se hemsida och anslagstavla.
Sjösättning/upptagning/rampen
Sjösättning och upptagning

Båtägare anmäler sig för sjösättning respektive upptagning i BAS enligt anvisningar på hemsidan. Största båtlängd för sjösättning och upptagning är 10 meter. Efter förfrågan hos hamnkapten kan längre båtar tillåtas. Största båtvikt för sjösättning och upptagning med klubbens vagnar är 5 ton. Båten skall vara försäkrad. Båten skall vara avmastad före upptagningsdagen.

Sjösättningsrampen

Rampen och piren i anslutning till rampen skall vara fri från förtöjda båtar.
Bilar får ej ställas så det hindrar användandet av rampen.
För båtklubbens medlemmar är användningen av rampen avgiftsfri.

Mer information finns på: http://www.tsbk.se/sjosattning-och-upptagning/

Landström
All elektrisk utrustning och tillbehör ska vara konstruerad för marint bruk och ska vara installerad och jordad på rätt sätt. Se detaljerade anvisningar för respektive brygga. Brygga 1, Brygga 2, Brygga 3 och Svajboj, anvisningar finns också på anslag på bryggorna.

Uttagen skall vara försedda med hänglås (kod 954) när ström inte nyttjas.

Tillfällig inkoppling för t ex enstaka laddning av batteri eller handverktyg får göras utan extra kostnad.

Varmluftselement eller andra högförbrukare av el är inte tillåtna. Om tillfälligt behov uppstår av detta måste hamnkapten kontaktas. Hamnkapten undersöker om det är möjligt och ger då tillstånd. En avgift som täcker klubbens extra elkostnad tas ut per tillfälle.

Vid användande av värmealstrande verktyg som vinkelkap, värmepistol eller svets ska alltid arbetet ske under största försiktighet och hamnkapten ska alltid informeras. Brandvakt ska finnas på plats efter avslutat arbete under lämplig tid. För ändamålet godkänd brandsläckare ska finnas tillgänglig på plats. Kontakta Tyresö brandstation 08-7212200 för mer information vid behov.

För kontinuerlig användning av el krävs ett årsabonnemang för el och vatten (se klubbens avgifter). Då ingår fri användning under 1 år så länge medlem följer övriga regler vad gäller el och vatten.

Färskvatten
Färskvatten på bryggorna får endast användas till att fylla färskvattentank i egen båt. Kontrollera att kranen är avstängd och att inget vatten står och rinner. Det är tillåtet att använda färskvatten på bryggorna för att spola av båten endast om man har ett årsabonnemang för el och vatten. För mer användning av färskvatten än att fylla vattentankar krävs ett årsabonnemang för el och vatten (se klubbens avgifter).

Vid bodarna finns färskvatten som kan användas att tvätta av båtar vid upptagning/sjösättning. Vid sjösättningsrampen finns färskvattenuttag på elstolpe nummer 31. För att sätta på kranen tas hänglåset bort (kod 954). Det är viktigt att hänglåset sätts tillbaka efter användning (ställ in koden 000).

Färskvattnet stängs av i slutet av oktober och sätts på i mitten av april, lite beroende av utetemperaturen för att undvika frostskador på anläggningen eftersom klubben endast har sommarvatten.

Dragkärror
Det finns 4 dragkärror vid bodarna. Kärrorna kan användas att dra packning till och från bryggorna. De är låsta med lås som alla medlemmar har nycklar till. Kärrorna ska så snart som möjligt ställas tillbaka vid bodarna, och låsas, efter användande. De ska alltså inte parkeras på bryggorna.
Gästplatser

Gästplatserna längst ut på piren är avsedda för tillfällig förtöjning under högst 2 dygn och är inte bokningsbara. Först till kvarn gäller. Information med namn, telefonnummer och ankomstdatum ska finnas väl synlig på båten.

Hantering av master
Mastkran

Mastkranen och bryggnocken i anslutning till kranen ska vara fri från förtöjda båtar.
För båtklubbens medlemmar är användningen av kranen avgiftsfri.

Mastskjul

Endast master får vintertid förvaras i mastskjulet. Masterna ska vara borttagna senast 4 veckor efter den gemensamma sjösättningen. Spridare skall avlägsnas från masten. Vant och stag ska surras mot masten. Masten ska vara märkt med medlemsnummer.

Sommartid 1 juni till 15 september kan kajaker/kanoter förvaras i mastskjulet efter överenskommelse med hamnkapten. Annan tid kan vara möjlig efter överenskommelse med hamnkapten.

Vinterplats
Båten skall vara tydligt och lättläst märkt med medlemsnummer.
Båtplats för vinteruppläggning finns anvisad på ritning på anslagstavlan. Båtar ska ställas med ett avstånd på max 1 meter mellan båtarna efter anvisning av styrelsen
Arbete med båtarna på land
Elkabel får endast vara kopplad till elskåp då någon arbetar i båten. Behövs el utan att någon är i båten skall du meddela hamnkapten. Om någon brist i klubbens elanläggning upptäckts ska det omedelbart anmälas till hamnkapten.

Varmluftselement eller andra högförbrukare av el är inte tillåtna. Om tillfälligt behov uppstår av detta måste hamnkapten kontaktas. Hamnkapten undersöker om det är möjligt och ger då tillstånd. En avgift som täcker klubbens extra elkostnad tas ut per tillfälle.

Vid användande av värmealstrande verktyg som vinkelkap, värmepistol eller svets ska alltid arbete ske under största försiktighet och hamnkapten ska alltid informeras. Brandvakt ska finnas på plats efter avslutat arbete under lämplig tid. För ändamålet godkänd brandsläckare ska vara på plats.  Kontakta Tyresö brandstation 08-7212200 för mer information vid behov.
Efter 1 juni skall klubbens område vara tömt på upplagda båtar. Undantag, t ex pågående reparation, ska godkännas av hamnkapten.

Uppläggningsmateriel
Din uppställningsplats ska städas och allt materiel du använt ska tas bort snarast efter sjösättning. Trailers och vaggor ska snarast tas bort från klubbens område medan vintertäckningsmateriel kan ställas på anvisad plats. Kvarvarande märkt uppläggningsmateriel som ej står på anvisad plats tas bort mot avgift. Omärkt uppläggningsmateriel bortforslas av klubben.
Medlemmars vagnar/trailers
Vagnar skall vara tydligt märkta med medlemsnummer. Från och med 1 juni skall alla privata vagnar/trailers vara borta från klubbens område.
Vagnar där ägaren inte går att spåra och olovligen står på klubbens område kommer polisanmälas. Efter gällande tider tillfaller vagnen sedan båtklubben som då säljer den eller forslar den till återvinningsstation
Märkning av materiel inom TSBK:s område
Allt materiel (båt, jolle, pallningsvirke, mast, trailers mm) som förvaras på klubbens område ska vara märkt med namn och telefonnummer eller medlemsnummer för att ge alla medlemmar en möjlighet att komma i kontakt med ägaren vid behov.
Nycklar
Nycklar kvitteras hos utsedd person, se hemsida eller anslagstavla. Depositionsavgift debiteras. Nycklar skall återlämnas om du lämnar klubben. Depositionen minus administrationsavgift återbetalas då. Nycklarna är personliga och får ej lånas ut. Nycklarna passar till gemensam utrustning, som t ex kärror, bojbåtar och övre boden samt bommar.Fler nycklar kan kvitteras ut per medlem. Se mer detaljer.
Biltrafik och parkering på klubbens område
Vägbommar

Bommen ska alltid låsas efter in- och utfart. Lås den även om du bara är en kort stund på uppläggningsplatsen. Övre bommen låses mellan 15 september till 1 juni. Nedre bommen låses mellan 1 juni till 15 september.

Parkering

Parkeringsförbud råder nedanför nedre bommen. För tillfällig uppställning av båt på klubbens område ska tillstånd inhämtas från hamnkapten. Under vinterperioden 15 september till 1 juni är det tillåtet att parkera på klubbens område om bilföraren är kvar på området. Annars ska bilen ställas på parkeringen utanför övre bommen.

Brandsäkerhet
Uppgörande av eld inom klubbens område och på bryggor är förbjudet.
Miljö
Sopor och miljöfarligt avfall

Båtgrovsopor ska du själv frakta till miljöstation. Båtsopor tas alltid med hem.
Miljöfarligt avfall såsom spillolja, lösningsmedel, oljefilter och uttjänta batterier ska du själv lämna till miljöstation.

Bränsle och oljor mm

För att skona vår miljö förutsätts att medlemmarna i största möjliga mån använder de miljövänliga drivmedel och oljor som finns att tillgå.

Åtgärder vid utsläpp

Olje-/bränslespill ska saneras, saneringsmaterial finns i boden. Vid större utsläpp ska Räddningstjänst och Kustbevakningen, samt styrelsen, kontaktas av den som orsakat utsläppet. Utsläppet ska också anmälas till Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund.

Bottenmålning

Helst ska botten inte målas alls, utan istället tvättas av under sommaren. Om båtägaren bottenmålar ska endast biocidfria eller av kemikalieinspektionen godkända hårda bottenfärger användas. Även i övrigt bör klubbens medlemmar använda de material som bäst skonar miljön.
För tvättning av båtbottnar målade med giftfärger ska klubbens mobila båtbottentvätt användas. För båtbottnar utan bottenfärg får vanlig högtryckstvätt användas.

Renskrapning

Alla skraprester ska tas omhand, det finns en skrapa ansluten till dammsugare för utlåning.

Toalettavfall

Tömning av toalettavfall får inte göras inom klubbens område. För tömning av båttoalett kan t.ex. kommunens fasta tömningsstation vid Trinntorps brygga användas

Konservering av motorer

Vid upptagning: Den glykol som körs igenom motorn ska samlas upp och återanvändas alternativt lämnas på miljöstation av båtägaren.
Innan sjösättning: Den glykol som körs ur motorn vid start ska samlas upp och lämnas på miljöstation av båtägaren.
Endast propylenglykol får användas.

Åtgärder om medlem inte följer regler
Avgift debiteras, enligt av årsmötet beslutade avgifter, för överträdelser av gällande regler. För felaktig parkering och utebliven arbetsplikt debiteras avgift omgående. Om överträdelsen avser en brist som inte är åtgärdad inom 7 dagar från tillsägelse kommer klubbens extra avgift debiteras medlem. Är medlem bortrest eller av olika skäl har svårt att själv rätta bristen inom 7 dagar ska medlem be någon annan att åtgärda bristen. Om ingen möjlighet finns ska medlem be om anstånd hos hamnkapten. Anstånd ges endast i särskilda fall. Om brist inte är åtgärdad efter 14 dagar kan hamnkapten rätta bristen och debiterar då ytterligare extra avgift samt materialkostnader.

Vid upprepade brister kan uteslutning ur klubben ske.