Allmänt

Vintertid är ca 90 båtar upplagda på klubbens område.

Strandbadets parkering används som vinteruppläggningsplats. En bom stängs vintertid som gör det omöjligt för oönskade bilar att ta sig in på området. Gångtrafik är fullt möjlig. Sommartid används största delen som badparkering och en mindre del är avgränsad av tillfälligt staket och används av båtklubben för upptagning och sjösättning av båtar.

Vintertid ska jollar läggas på stockarna runt spelet och märkas med namn, telefonnummer eller medlemsnummer,

Kö till vinterplats

Om du vill ställa dig i kö måste du först bli medlem.

Medlemmar som vill ställa sig i kö för vinterplats på klubbens område ska göra detta i BAS-systemet. Anmälningsdatum bestämmer turordningen.

Erbjudande om, och bokning av, vinterplats

Medlemmar som året innan haft vinterplats erbjuds vinterplats även nästkommande vinter. Upptagning, och därmed vinterplats, bokas genom att betala den avi som skickas ut till berörda innan sommaren. När sista betalningsdag har passerats är vinterplatsen förverkad. Vi kommer då att erbjuda de obetalda platserna till köande för vinterplats.

Alla upplagda båtar, jollar och övrig materiel som förvaras på klubbens område, ska vara tydligt märkta med namn eller medlemsnummer.

Stöttor

Stöttor ska användas istället för vaggor, det finns inte plats att förvara vaggor på klubbens område under sommartid. Medlemsförmån för köp av stöttor finns här.

Täckställning

Utrymme för vinterplats för din båt beräknas utifrån båtens storlek cch det är detta som är utgångspunkten får vår planering av ytorna. Din täckställning förväntas alltså följa båtens storlek. Har du en större ställning eller båthus måste detta anmälas till Hamnkaptenen skriftligen för att få godkännande.

Bockar

Bockar till motorbåtar som tas upp på klubbens vagnar ska vara ca 60 cm höga.

Trailers

Trailers som används för vinteruppläggning måste förvaras i egen regi sommartid, det finns inte plats att förvara trailers på klubbens område under sommartid.

Färskvatten

Vid bodarna finns färskvatten som kan användas att tvätta av båtar vid upptagning/sjösättning.

Färskvattnet stängs av i slutet av oktober och sätts på i mitten av april, för att undvika frostskador på anläggningen eftersom klubben endast har sommarvatten. Exakt datum som vattnet sätts på/stängs av är beroende av temperaturen.

Pallningsmaterial

Endast pallningsmaterial och isärplockad täckställning kommer att få förvaras inom klubbens område på anvisad plats. Allt material som förvaras på klubbens område ska vara märkt med namn eller medlemsnummer.

Uppläggningsplatserna/badets sommarparkering ska vara helt tom på båtar, trailers och pallningsmateriel senast 31/5. Undantag, t ex pågående reparation, ska godkännas av styrelsen.

Arbete med båtar på land

Elförbrukning för vanlig vårrustning ingår i vinterplatsavgiften. För större arbeten med elförbrukning ska planansvarig eller hamnkapten kontaktas. Elkabel får endast vara kopplad till elskåp då någon arbetar i båten. Behövs el utan att någon är i båten skall du meddela styrelsen. Om någon brist i klubbens elanläggning upptäckts ska det omedelbart anmälas till styrelsen.
Var ytterst försiktig vid arbete med värmepistol, öppen låga eller liknande för att undvika bränder.
Du måste ha styrelsens godkännande för att få arbeta med vinkelslip eller svets. Brandsläckare eller vattenfyllt kärl ska finnas tillgängligt på arbetsplatsen.

Vårrustning

Se miljösidorna