TSBK Regler

Klicka på rubrikerna så öppnar sig texten. Läs gärna igenom alla rubriker så du får information om de regler som gäller för klubben. Det döljer sig rätt mycket under respektive rubrik.

Medlemskap

Ansökan om medlemskap i TSBK görs under fliken Båtklubb/Medlemskap. 

TSBK är en ideell båtklubb och med medlemskapet följer rättigheter och skyldigheter. Man följer klubbens regler, man hjälper varandra och man visar hänsyn till alla i sin omgivning. Man har rätt till digitala nycklar. Digitala nyckeln går, förutom till bryggorna, bagagevagnar, klubb-båten, toaletten, klubblokalen också till övre och nedre bommen, vilka skall återställas låsta direkt efter varje in- eller utpassering. I klubblokalen finns OBLIGATORISKA medlemsdekaler att hämta. På dessa monteras medlemsnumret och dekalerna fästes sedan på båten väl synligt från bryggan resp. väl synligt från marken på vinteruppställd båt. Även master, stöttor och annan utrustning som lämnas på klubbens område MÅSTE vara märkt med medlemsdekal. Medlem har rätt att fritt använda sjösättningsrampen och mastkranen. 

Båtägaren skall själv kontrollera och uppdatera sina medlems-, båt- och försäkringsuppgifter i BAS, www.batunionen.se, bla. för att säkerställa att klubben har tillgång till rätt mailadress. Vid varje registerändring måste registeransvarig, se https://www.tsbk.se/batklubben/styrelsen/, också informeras. Ev. ny båt måste innan registrering i BAS, och naturligtvis innan förtöjning på bryggplats sker, godkännas av styrelsen genom kontakt med bryggplats- och köansvarig, se https://www.tsbk.se/batklubben/styrelsen/

Ansvar och hänsyn

Båtklubben tar inte ansvar för skador på person eller egendom som uppstår på klubbens område utan det är medlem som har fulla ansvaret. Båt ska vara minst brand- och ansvarsförsäkrad. Försäkringsnummer och försäkringsbolag skall anges till klubben i medlemsansökan eller i BAS, Båtunionens båtklubbssystem, www.batunionen.se. TSBK har försäkring för klubbens egendom samt ansvarsförsäkring för gemensamma aktiviteter som tex sjösättning och torrsättning. Det är dock medlems försäkring som gäller i första hand.

På båtklubbens område, såväl på bryggor, på båtar som på land skall det vara TYST efter klockan 22.00 av hänsyn till grannar i omgivande bebyggelse. Tänk på att ljud transporteras alltför väl över vatten! 

Det är förbjudet att bada innanför piren och från båtbryggorna eller båtarna.

Smutsiga arbeten på egen båt får inte gå ut över båtgrannen. Spolning av båt vid brygga får ej ske med färskvatten.

Sommarplatser

Bryggplats skall nyttjas av medlem varje säsong. Bryggplatsen får ej stå tom, ej lånas ut eller hyras ut.

Bryggplatsen måste vara tagen i besittning, dvs. den ägda registrerade båten måste vara förtöjd på bryggplatsen, av medlem senast den 31 maj. Medlem som av synnerliga skäl ej hinner göra detta skall kontakta hamnkaptenen i så god tid som möjligt men senast den 31 maj för att träffa en särskild överenskommelse. Är inte bryggplatsen tagen i besittning av medlem enligt ovan och hamnkaptenen inte underrättats kan klubben återta platsen och återbetala brygglånet. Medlem kan därvid välja att ställa sig i den sk. Prio-kön som ger större möjlighet än för övriga köande att vid behov åter få en bryggplats. Denna möjlighet ges under max tre år, räknat från 1/1 året efter att bryggplatsen återlämnats, under förutsättning av fortsatt medlemskap.

För att nyttja bryggorna så optimalt som möjligt kan båtägare tilldelas olika platser från år till år.

Som en del av finansieringen av våra bryggor är alla bryggplatser förenade med ett räntefritt medlemslån till klubben. Om/när medlemmen avsäger sig sin bryggplats betalas lånet tillbaka i sin helhet.

Varje medlem har rätt till endast en lånefinansierad bryggplats. Styrelsen kan besluta om undantag från detta om den ena platsen är på brygga 1 eller utsida 3A, för ett år i taget under förutsättning att ingen köande båtmedlem finns. Sommarplatser aviseras i januari. Betalda platsavgifter återbetalas ej även om platsen ej nyttjats. Jollar på land ska läggas på anvisad plats, låsas fast och vara märkta med medlemsnummer.

Förtöjningar
Utsatt läge

TSBK:s bryggor har ett utsatt läge vid hård vind varför det är extra viktigt att förtöja för de hårdaste vindarna. 

Vid bryggplatser är det endast tillåtet med mjuka förtöjningar, dvs. det är förbjudet med metall mot y-bommar, bojar eller bryggöglor. Anledningen till detta är bevara galvaniseringen/rostskyddet. Se detaljerade anvisningar för respektive brygga. Brygga 1Brygga 2Brygga 3 och Svajboj, anvisningar finns också på anslag på bryggorna. Förtöjningar, såväl tampar som kätting och lås, samt även skrovdukar skall vara borttagna senast 1 november. Kvarvarande materiel kommer därefter att tas bort av funktionär, mot beslutad avgift. Kvarlämnade förtöjningar riskerar att slita sönder y-bommar, bryggor och fästanordningar, 

Brygga 1

Båten skall vara förtöjd till brygga/y-bommar med fyra linor och båten skall ha minst två fendrar på var sida. Se anvisning.

Brygga 2

Klubben tillhandahåller och underhåller bojar, kättingar och bojstenar för båtar med plats vid brygga 2.

Båten ska vara förtöjd i bryggan med minst två linor i fören och två linor i aktern med tillräcklig dimension för båten. Linorna som går till bryggan skall ha ”ryckdämpare” och vara säkrade med schackel och kätting. Båten skall ha minst två fendrar på var sida. Se anvisning.

Brygga 3

Båten skall vara förtöjd till brygga/y-bommar med minst fyra linor samt med minst tre fendrar på var sida.

Y-bommarna vid brygga 3 är, för ett effektivt utnyttjande av bryggorna, justerbara i sidled och avståndet mellan bommarna är 50 cm plus båtbredd vid bryggorna 3B, 3C och 3D samt 70 cm plus båtbredd vid brygga 3A. Hamnkaptenen har rätt att besluta om undantag från detta för att bryggplatserna ska kunna utnyttjas optimalt. Väldimensionerade, och ordentligt uppsträckta, linor med ryckdämpare fästes till y-bommar. Se anvisning och på anslag.

Svajplats

Svajplats anvisas av hamnkapten. Båtägaren äger sin egen boj och det är båtägarens ansvar att tillse att vikten på bojstenen är anpassad till aktuell båtstorlek och det utsatta läget, samt att bojens infästningar med schackel och kätting är i fullgott skick. Förtöjning vid boj kräver att bojtyngden har rätt vikt och bra grepp i botten, så att den inte flyttas ur sitt läge vid storm och sjöhävning. Kättingen mellan bojtyngd och boj utsätts för slitage och annan påverkan. Kontrollera boj. schacklar, kätting och infästning i bojsten med täta intervaller, helst före varje båtsäsong. Lämplig kvalitet på kätting är klass 3 som är starkast. Tänk på att det inte endast är din båt du har ansvar för och som kan skadas vid ett haveri utan också andras båtar och/eller annans egendom! Rådgör innan med bojansvarig eller hamnkapten!

Bojar skall vara tydligt numrerade med minst 60 mm siffror. Bojar skall vara av plast, dock ej cellplast. Se anvisning.

Vinterplats

Anmälan till kö för vinterplats görs i BAS www.batunionen.se

Båten skall vara tydligt märkt med från marken lättavläst medlemsdekal med medlemsnummer.
Båtplats för vinteruppläggning finns anvisad på ritning på anslagstavlan. Båtar ska ställas med ett avstånd på max 1 meter mellan båtarna efter anvisning av klubbfunktionär.

Vaktgång

From 2022 har TSBK obligatorisk vaktgång under perioden 15/4 tom 31/10, mellan kl. 21.00 och kl. 04.30. Det är obligatoriskt för alla medlemmar som har boj- eller bryggplats i TSBK att gå vaktgång två nätter per säsong. I praktiken blir det kanske endast en natt om medlem anmält sk. dubbelvakt och då tar med sig make/maka/sambo/god vän. Vaktgång utförs av (minst) två personer som bägge är fyllda 18 år och minst en skall vara medlem i TSBK.

Schemaläggning och bokning sker i BAS och klubben meddelar i e-post när det är möjligt att boka sig. De medlemmar som inte själva bokat sin vaktgång under stipulerad tid kommer att tilldelas vaktdatum av klubben. Under vaktgången skall bryggorna och landområdet ronderas samt den arbetsuppgift utföras som anslagits i övre boden, specifik för varje veckodag.

Medlem ordnar själv ersättare i händelse av egen eller dubbelvaktens sjukdom eller annan frånvaro. Utebliven inställelse debiteras med 2000 kronor. Kravet på vaktgång kvarstår på medlem även efter ev. utebliven inställelse och vid upprepad förseelse kan styrelsen besluta om uteslutning.

Arbetsplikt

Med medlemskapet följer att man är skyldig att årligen göra en dags arbetsplikt om så påkallas. Arbetsplikten är vanligen ca 5-6 timmar och information kommer per e-post och anmälan gör medlem i systemet BAS, www.batunionen.se

Köer

Kö för sommarplats

Medlem som önskar bryggplats eller svajplats ska anmäla det i BAS, www.batunionen.se. Anmälningsdatum till kön gäller som turordning. Köavgift enligt beslut, se Avgifter, dock utgår endast en köavgift per år oavsett hur många köer medlem står i.

Medlem som planerar att byta båtstorlek ska anmäla det i BAS, www.batunionen.se, dock senast 31 december för att möjliggöra planering och rätt avisering. Medlem som redan har bryggplats men som önskar byta båtstorlek har företräde till möjlig plats före övriga på kölistan. Vid önskan om större bryggplats kan sådan påräknas först när tillräckligt utrymme finns tillgängligt och styrelsen meddelat ok. När båt kräver mindre bryggplats kan y-bommarna komma att flyttas ihop för att möjliggöra större alternativt fler båtar på andra platser i hamnen.

Kö för vinterplats

Medlem som önskar vinterplats, ska anmäla det i BAS, www.batunionen.se. Anmälningsdatum till kön gäller som turordning. Turordningen kan påverkas av båtstorlek.

De medlemmar som närmast föregående år haft vinteruppläggningsplats, får möjlighet till vinterplats även för kommande vinter genom att betala utsänd vinterplatsavi senast 30 juni. Återbetalning görs inte även om platsen inte utnyttjas.

Snarast efter 30 juni får köande medlem besked om vinterplats erhållits.

Uppsägning av sommarplats och medlemslån
Uppsägning av sommarplats

Uppsägning av sommarplats ska göras skriftligt, helst via mejl, senast 1 januari för att inte avisering av hyra för sommarplats ska göras. Har inte skriftlig uppsägning inkommit per 1 januari har medlemmen betalningsansvar för platsen kommande säsong.

Uppsägning av lån

Uppsägning av brygglån ska göras skriftligen, per mejl eller post. Långivaren får tillbaka hela beloppet vid uppsägning av lånet. Återbetalning sker snarast möjligt, dock senast 12 månader efter skriftlig uppsägning.

Prio-kö

Medlem som säger upp sin bryggplats har, givet fortsatt medlemskap, utan köavgift, rätt till en plats i den sk. ”Prio-kön” för tre år räknat from 1/1 året efter att bryggplatsen sades upp. Detta innebär företräde till lämplig bryggplats före övriga köande.

Delägande av båt

Delägande av båt ska vara registrerat hos TSBK och noterad i BAS via www.batunionen.se. Medlem ska via avtal eller annan dokumentation påvisa att delägarskapet är äkta. Ett delägarskap ska vara noterat under minst 12 månader i BAS för att anses vara ett delägarskap.

Styrelsen har rätt att underkänna ett påstått delägarskap om den anser att det är en konstruktion som kan antas vara ett sätt att kringgå kö-systemet.

Upphör ett delägandeskap och bryggplatsen ska kunna tas över av den andra delägaren måste denne ha varit medlem i 24 månader och registrerad delägare i minst 24 månader innan övertagandet. Denna regel avser att förebygga risken att en båt säljs “inklusive bryggplats” där man uppger att den andra parten varit delägare.

Övernattning i båt på klubbens område

Båtägare äger rätt att vid enstaka tillfällen övernatta i båt inom klubbens område. Båtägare får inte använda båten som bostad och äger inte heller rätt att hyra ut båt som bostad inom klubbens område. Klubben har tolkningsföreträde i bedömningsfall.

Hastighet inom klubbens vattenområde

För att inte orsaka svallvågor till besvär eller fara för andra personer är klubbens vattenområde ett lågfartsområde, max 3 knop. Vattenområdet är såväl innanför yttersta bryggan och vågbrytaren samt dessutom även utanför yttersta bryggan och vågbrytaren i anslutning till båtarna.

Sjösättning och upptagning

Båtägare som betalat aviserad vinterplatsavgift är därmed anmäld till klubbens upptagningsdagar vilka, likt även sjösättningsdagar, informeras om genom e-postmeddelanden. Största vikt på segelbåt är 5,5 ton och största vikt på motorbåt är 6,5 ton. Skillnaden förklaras av att kranbilen kan föra in motorbåtar på grundare vatten än segelbåtar och därmed lyfta närmare kranbilen med större kraft. Båten skall vara brand- och ansvarsförsäkrad. Båten skall vara avmastad före upptagningsdagen.

Sjösättningsramperna

Ramperna samt piren och sjösättningsbryggan i anslutning till ramperna skall vara fria från förtöjda båtar.

Bilar får ej ställas så det hindrar användandet av ramperna.

Huvudrampen är den smalare rampen öster om Brygga 2. Den ramp är byggd för tyngre ekipage.

Sjösportrampen ligger mellan Brygga 1 och Brygga 2. Det är en bred och kort ramp som är avsedd för jollar och lättare båtar. Vikt på ekipage (båt och trailer) får max vara 1000 kg. Observera även att rampen är relativt kort. Det ligger en plåt som avslutas med en brant kant man ej får rulla över (gula trianglar markerar av rampens avslut finns på flytbryggorna, men försiktighet bör vidtas)  Vid tveksamhet kring ekipagets vikt eller längd ska Huvudrampen användas.

För båtklubbens medlemmar är användningen av ramperna avgiftsfria.

Mer information finns på: https://www.tsbk.se/sjosattning-och-upptagning/

Landström

All elektrisk utrustning och tillbehör ska vara konstruerad för marint bruk och skall vara installerad och jordad på rätt sätt. Anvisningar finns också på anslag vid grindarna på bryggorna.

Uttagen skall vara försedda med hänglås (kod 954) när ström inte nyttjas.

Tillfällig inkoppling för t ex enstaka laddning av batteri eller handverktyg får göras utan extra kostnad.

Varmluftselement eller andra högförbrukare av el är inte tillåtna. Om tillfälligt behov uppstår av detta måste hamnkapten kontaktas. Hamnkapten undersöker om det är möjligt och ger då tillstånd. En avgift som täcker klubbens extra elkostnad tas ut per tillfälle.

Vid användande av värmealstrande verktyg som vinkelkap, värmepistol eller svets ska alltid arbetet ske under största försiktighet och hamnkapten ska alltid informeras. Brandvakt ska finnas på plats efter avslutat arbete under lämplig tid. För ändamålet godkänd brandsläckare ska finnas tillgänglig på plats. Kontakta Tyresö brandstation 08-7212200 för mer information vid behov.

För kontinuerlig användning av el krävs ett årsabonnemang för el.

Då blir man anvisad ett eluttag med energimätare i mån av plats och betalar utöver årsabonnemanget en kostnad per förbrukad kWh.

Laddning av batterier till elmotorer avsedda för framdrivning av båtar är ej tillåtet.

Färskvatten

Färskvatten på bryggorna får ENDAST användas till att fylla färskvattentank i egen båt. Kontrollera att kranen är avstängd och att inget vatten står och rinner.

Vid bodarna finns färskvatten som kan användas att tvätta av båtar med vid upptagning/sjösättning. Vid sjösättningsrampen finns färskvattenuttag på elstolpe nummer 31. För att sätta på kranen tas hänglåset bort (kod 954). Det är viktigt att hänglåset sätts tillbaka efter användning (ställ in koden 000).

Färskvattnet stängs av i slutet av oktober och sätts på i mitten av april, lite beroende av utetemperaturen för att undvika frostskador på anläggningen eftersom klubben endast har sommarvatten.

Bagagevagnar

Det finns 4 bagagevagnar vid bodarna. Vagnarna kan användas att dra packning till och från bryggorna. De är låsta med lås som alla medlemmar har digitala nycklar till. Vagnarna ska omgående återställas vid bodarna, och låsas, efter användande. De får alltså inte lämnas kvar på bryggorna.

Gästplatser

Gästplatserna längst ut på piren är avsedda för tillfällig förtöjning under högst 2 dygn och är inte bokningsbara. Först till kvarn gäller. Information med namn, telefonnummer och ankomstdatum ska finnas väl synlig på båten.

Hantering av master

Mastkranen och bryggnocken i anslutning till kranen ska vara fri från förtöjda båtar.
För båtklubbens medlemmar är användningen av kranen avgiftsfri.

Endast master märkta med medlemsdekal får vintertid förvaras i mastskjulet. Masterna ska vara borttagna ur mastskjulet senast 31 maj. Vantspridare och fioler skall ovillkorligen avlägsnas från masten. Vant och stag ska surras mot masten. 

Sommartid, 1 juni tom 15 september får kajaker/kanoter förvaras i mastskjulet efter överenskommelse med hamnkapten

Arbete med båtarna på land

Elkabel får endast vara kopplad till elskåp då någon arbetar i båten. Behövs el utan att någon är i båten skall du meddela hamnkapten. Om någon brist i klubbens elanläggning upptäckts ska det omedelbart anmälas till hamnkapten.

Varmluftselement eller andra högförbrukare av el är inte tillåtna. Om tillfälligt behov uppstår av detta måste hamnkapten kontaktas. Hamnkapten undersöker om det är möjligt och ger då tillstånd. En avgift som täcker klubbens extra elkostnad tas ut per tillfälle.

Vid användande av värmealstrande verktyg som vinkelkap, värmepistol eller svets ska alltid arbete ske under största försiktighet och hamnkapten ska alltid informeras. Brandvakt ska finnas på plats efter avslutat arbete under lämplig tid. För ändamålet godkänd brandsläckare ska vara på plats.  Kontakta Tyresö brandstation 08-7212200 för mer information vid behov.

Efter 31/5 skall klubbens område vara tömt på upplagda båtar. Undantag, t ex pågående reparation, ska godkännas av hamnkapten.

Uppläggningsmateriel

Din uppställningsplats ska städas och allt materiel du använt ska tas bort snarast efter sjösättning. Trailers och vaggor ska snarast tas bort från klubbens område medan vintertäckningsmateriel skall märkas och kan ställas på anvisad plats. Kvarvarande märkt uppläggningsmateriel som ej står på anvisad plats tas bort mot avgift. Omärkt uppläggningsmateriel bortforslas av klubben.

Medlemmars vagnar/trailers

Vagnar och trailers måste vara märkta med medlemsdekal. Från och med 1 juni skall alla privata vagnar/trailers vara borta från klubbens område.

Vagnar där ägaren inte går att spåra och olovligen står på klubbens område kommer polisanmälas. Efter gällande tider tillfaller vagnen sedan båtklubben som då säljer den eller forslar den till återvinningsstation

Märkning av materiel inom TSBK:s område

Allt materiel (båt, jolle, pallningsvirke, mast, trailers mm) som förvaras på klubbens område ska vara märkt med medlemsdekal för att ge alla medlemmar en möjlighet att komma i kontakt med ägaren vid behov.

Digitala nycklar

Digitala nycklar kvitteras ut hos nyckelansvarig, se Styrelsen och arbetsgrupper eller anslagstavla.

Digitala nycklar avkodas om du lämnar klubben.

RFID-taggar är personliga och får ej lånas ut.

Digitala nycklar passar till bryggornas grindar och gemensam utrustning som områdesbom, medlemsbåt, bagagevagnar och klubblokal (övre containern).

Vägbommar

Bommarna ska alltid låsas efter varje in- och utfart. Lås den även om du bara är en kort stund på uppläggningsplatsen. Övre bommen låses mellan 15/9 till 31/5. Nedre bommen låses mellan 31/5 juni till 15/9.

Parkering

Parkeringsförbud råder nedanför nedre bommen. För tillfällig uppställning av båt på klubbens område ska tillstånd inhämtas från hamnkapten. Under vinterperioden 15/9 till 31/5 är det tillåtet att tillfälligt stå på klubbens område om bilföraren är kvar på området. Annars ska bilen ställas på parkeringen utanför övre bommen.

Brandsäkerhet

Uppgörande av eld inom klubbens område och på bryggor är förbjudet. Svetsarbeten får endast utföras av fackman och först efter godkännande av hamnkapten eller planansvarig.

Miljö
Sopor

Båtgrovsopor ska du själv frakta till miljöstation. Båtsopor tas alltid med hem och får inte lämnas i klubbens soptunna. Miljöfarligt avfall såsom spillolja, lösningsmedel, oljefilter och uttjänta batterier ska du själv lämna till miljöstation.

Bränsle och oljor mm

För att skona vår miljö förutsätts att medlemmarna i största möjliga mån använder de miljövänliga drivmedel och oljor som finns att tillgå.

Åtgärder vid utsläpp

Olje-/bränslespill ska saneras, saneringsmaterial finns i boden. Vid större utsläpp ska Räddningstjänst och Kustbevakningen, samt styrelsen, kontaktas av den som orsakat utsläppet. Utsläppet ska också anmälas till Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund.

Bottenmålning

Helst ska botten inte målas alls, utan istället tvättas av under sommaren. Om båtägaren bottenmålar ska endast av kemikalieinspektionen godkända HÅRDA bottenfärger användas. Även i övrigt bör klubbens medlemmar använda de material som bäst skonar miljön. Båtar med mjuka/blödande bottenfärger får ej tas upp på TSBKs område.

Renskrapning

Alla skraprester ska tas omhand, det finns en skrapa ansluten till dammsugare för utlåning.

Toalettavfall

Tömning av toalettavfall får inte göras inom klubbens område. För tömning av båttoalett kan t.ex. kommunens fasta tömningsstationer användas.

Konservering av motorer

Vid upptagning: Den glykol som körs igenom motorn ska samlas upp och återanvändas alternativt lämnas på miljöstation av båtägaren.

Innan sjösättning: Den glykol som körs ur motorn vid start ska samlas upp och lämnas på miljöstation av båtägaren.

Endast propylenglykol får användas.

Åtgärder om medlem inte följer regler

Avgift debiteras, enligt gällande beslut, för överträdelser av gällande regler, se Avgifter.

Vid upprepade brister kan uteslutning ur klubben ske.