history_book

Båtklubben bildades 1954.

Tyresö Strand hör till de områden i Tyresö som först förvandlades från jordbruksbygd till fritidsbebyggelse.

I enlighet med 1930-talets idéer om friluftsliv och frisksport fjärran från stadens trängsel var tomterna stora, oftast över 3000 kvm och grönområdena rikligt tilltagna. Den direkta kontakten med Erstaviken gjorde att många skaffade båt så fort som stugan stod klar. Egna småbryggor växte upp kring stränderna. Vid Badholmen etablerades större bryggor.

I slutet av 30-talet fanns det planer på att anlägga en marinbas i Erstaviken. Det finns ritningar på det hos Tyresö hembygdsförening. T ex planerades en torpedverkstad ungefär där vi idag har våra bodar. Andra världskriget satte stopp för planerna och istället beslutade riksdagen att Berga örlogsbas skulle byggas.

Andra världskriget innebar att aktersnurrorna lagrades i vedbodarna och istället rodde man till Solsidan, Älgöskär och Talludden.

Under 1950-talet utvecklades båtlivet och båtbeståndet snabbt. För att kollektivt och till rimliga kostnader kunna sjösätta, dra upp och vinterförvara sin båtar bildades Tyresö strands Båtklubb 1954.

Genom överenskommelse med Tyresö Strands Villaägarförening skapades möjligheter till uppbyggnad av uppläggningsplats, på sommaren nyttjad som parkering för badgäster.

Investeringar gjordes i nödvändiga tekniska anordningar, verkstad, bryggor, mastkran, bojbåt, klubbhus, vagnar, uppdragsramp och allt annat som hör till en båtklubb.

skanna0005

1994 firades klubbens 40-årsjubileum på Tyresö Bygdegård.

.

Sjösättning år 2009

Ny detaljplan beslutades för området och ett kvalitetsprogram blev fastställt av Tyresö kommun som styrde omfattning och förutsättningar för området. Planen antogs 12 augusti 2008 och gällde från november 2010. En vattendom för förändringar för området vann laga kraft 19 mars. I detta innefattades förändringen av parkområdet inklusive flytt av badplats, servicefunktioner, parkeringar utläggning av badbryggor och pir (som allmänheten har tillträde till), samt båtklubbens område och verksamhet. Mer information finns på kommunens hemsida.

2011 gick isen hårt åt våra bryggor och stora reparationer gjordes med insatser från flera medlemmar.

IMGP2273

Reparation av Brygga 3 våren 2011

För att kunna bli medlem krävdes tidigare enligt klubbens stadgar att man var medlem i Tyresö Strands villaägarförening/Tomtägarförening.

Under 2013 blev Tyresö kommun ny markägare för den mark som klubben arrenderar. Arrendeavtal togs då över av kommunen. Båtklubben har ett arrendeavtal till 2040-12-31. Klubbens stadgar ändrades, från att det tidigare bara varit möjligt  för dem som bott i området att vara medlem, till att bli en vanlig öppen båtklubb. Båtklubben gick också med i Svenska Båtunion, SBU.

Under 2014-2015 pågick diskussioner mellan klubben och Tyresö kommun om utbyggnad av bryggorna enligt den detaljplan som är fastställd.

Upptagning oktober 2014, tidig morgon

Under hösten 2015 påbörjades markarbeten och upphandling av pir och nya båtbryggor. Svenska Pontonhamnar AB vann den upphandling som Tyresö kommun gjort av pir och båtbryggor och har byggt nya bryggor. TSBK kommer efter godkänd besiktning att köpa båtbryggor och även överta skötsel av piren. Finansieringen för nya bryggorna är klar genom medlemmarnas brygglån och banklån från Swedbank.

Rivning av Brygga 3

Rivning av Brygga 3 hösten 2015

 

Byggnationen av Brygga 3 april 2016

 

Nya bryggan våren 2016

Nya flytbryggor, Brygga 3, fanns på plats våren 2016

Kajen byggdes om, en ny Brygga 2 och en ny ramp är byggdes. Ny säkrare och högre mastkran monterades.

2016 ligger 190 båtar vid bryggorna. Storleken på de båtar som ligger vid bryggorna är: ca 30 båtar som är 3 m bredare eller mer, ca 150 båtar som är mellan 2-3 m breda och resten har en bredd på 2 m eller mindre.

Några fler bilder på arbetet inom TSBK:s område finns här.

Badets parkeringsplatser är iordningställda med markering för P-platser. Klubben har inga egna parkeringsplatser, för parkering hänvisas till allmänna parkeringar. Eftersom mer yta har grusats (gropen) så har klubben fått tillgång till några fler vinteruppläggningsplatser än tidigare år.

2017 bildades en ungdomssektion i båtklubben och ett par seglarskolor för ungdomar genomfördes.

2018 byggdes även Brygga 1 om, den gamla träbryggan som stod på stolpar byttes ut mot en flytbrygga med Y-bommar.

2021 anslöt vi en 70 meter lång vågbrytare till nocken på brygga 3A.

2022–2023 byggde vi en ny 8 meter bred sjösättningsramp mellan brygga 1 och 2.