Stadgar Tyresö Strands Båtklubb

Reviderade 2016

§1 – Klubbens ändamål

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att sammansluta båtägare samt tillhandahålla hamn- och uppläggningsplatser, att verka för god kamratanda och gott uppförande bland båtfolk samt att uppmuntra och stödja ungdom till båtliv och sjösport. Klubben har båthamn och uppläggningsplats vid Tyresö Strand, på mark upplåten av Tyresö kommun.

§ 2 – Medlemskap

1. Medlemskap i klubben kan erhållas av envar som ansluter sig till klubbens ändamål. Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen till styrelsen vilken beslutar om antagning av medlem
2. Medlemmens rätt till båtplats bestäms efter tillgängliga hamn- och uppläggningsplatser och enligt föreningens gällande köprinciper.
3. Medlem förbinder sig att följa klubbens stadgar, föreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut
4. Styrelsen äger utesluta medlem, som utan anmälan inte fullgör sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen, motverkar klubbens syften, skadar klubbens intressen, inte fullgör de skyldigheter som är stadgade eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom klubben att dess anseende äventyras
5. Medlem äger på skriftlig begäran till styrelsen utträda ur föreningen. Medlem som utträtt eller uteslutits ur föreningen äger ingen rätt i föreningens tillgångar utöver eventuellt erlagt medlemslån och kan inte återfå inträdesavgift eller årliga avgifter

§ 3 – Avgifter

1. Årliga avgifter fastställs av årsmötet för nästkommande kalenderår. Övriga avgifter fastställs inom verksamheten.
2. Avgifter erläggs inom en månad efter det specificerad räkning erhållits.
3. Styrelsen äger rätt att bevilja uppskov för inbetalning av avgifter vid sjukdom, arbetslöshet eller dylikt om särskild anhållan därom görs.
4. Styrelseledamot betalar endast årsavgift och har årliga avgifter fria.

§ 4 – Styrelse

1. Styrelsen skall bestå av ordförande och 9 ledamöter. Mandattiden för styrelseledamot är två år. Vartannat år avgår 5 och vartannat år avgår 5 styrelseledamöter. Avgående styrelseledamot kan återväljas. Ordförande och kassör väljs av årsmötet. I övrigt konstituerar sig styrelsen själv, varvid vice ordförande och sekreterare (och övriga relevanta roller/ansvarsområden) utses.
2. Klubbens styrelse skall ha sitt säte i Tyresö.
3. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre styrelseledamöter så påfordrar.
4. Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Uppstår lika röstetal gäller den mening som biträds av mötesordföranden.
5. Ordföranden öppnar alla, såväl styrelsens som klubbens sammanträden, tillser att stadgarna följs och kontrollerar att övriga funktionärer samt kommittéer fullgör sina åligganden. Ordföranden är klubbens korresponderande ombud.
6. Styrelsen beslutar om klubbens föreskrifter.
7. Protokoll förs över alla, såväl styrelsens som klubbens sammanträden.
8. Klubbens firma tecknas av ordföranden eller kassören.
9. Kassören ansvarar för klubbens räkenskaper.
10. Verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och revisionsberättelsen skall vara upprättade och tillgängliga senast 3 veckor före årsmötet.
12. Motioner skall för att hinna upptas till behandling vara skriftligen inlämnade till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.
13. Styrelsen ska utan dröjsmål informera alla medlemmar om allt som är av betydelse för klubbens medlemmar.
14. Styrelsen ska ha en attestordning för utbetalningar överstigande ett halvt prisbasbelopp.

§ 5 – Räkenskapsår och revision

1. Klubbens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari-31 december.
2. För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning under löpande år utses vid årsmötet för tiden till och med nästkommande årsmöte två revisorer. Avgående revisor kan återväljas.
3. Senast den 1 mars skall föregående års räkenskaper, verksamhetsberättelse och protokoll hållas tillgängliga för revisorerna. Revisorerna skall vid årsmötet avge sin revisionsberättelse.

§ 6 – Sammanträden

Klubben håller årsmöte senast 31 mars varje år. Kallelse till årsmötet skall utsändas minst 3 veckor i förväg. Vid årsmötet skall följande punkter avhandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Mötets stadgeenliga utlysning
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
 6. Protokoll från föregående årsmöte
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
 10. Val av styrelsens ordförande, kassör samt övriga styrelseledamöter
 11. Val av en sammankallande och en ledamot till valberedningen samt presentation av styrelsens val av den tredje ledamoten till valberedningen.
 12. Val av 2 revisorer
 13. Fastställande av avgifter för kommande räkenskapsår.
 14. Budget
 15. Övrigt, motioner m.m.
 16. Mötets avslutande

Extra medlemsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna så finner lämpligt eller då minst en tiondel av klubbens medlemmar för särskilt angivet ärende gör skriftlig begäran därom till styrelsen. I sistnämnda fall skall styrelsen kalla till extra medlemsmöte inom 2 månader efter sådan begäran. Vid extra medlemsmöte får endast ärenden, som i kallelsen angivits, förekomma till behandling. Kallelse till extra medlemsmöte skall utsändas minst 3 veckor i förväg.

§ 7 – Omröstning

Vid årsmöte eller extra medlemsmöte äger varje närvarande medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet, där inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Ärende avgörs genom öppen omröstning om ej sluten begärs. Uppstår lika röstetal gäller vid öppen omröstning den mening som biträds av ordföranden. Vid sluten omröstning avgörs ärendet i sådant fall genom lottning.

§ 8 – Stadgeändring

För ändring av eller tillägg till klubbens stadgar erfordras:
– att beslut därom fattas på två på varandra följande medlemsmöten
– att kallelsen till medlemsmötet innehåller ändringsförslaget samt
– att minst två tredjedelar av de närvarande är ense om beslutet.

§ 9 – Upplösning

För klubbens upplösning erfordras:
– att beslut därom fattas på två på varandra följande årsmöten
– att i kallelserna till dessa årsmöten angivits, att fråga om föreningens upplösning skall förekomma till behandling samt
– att vid båda dessa årsmöten minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna är ense om beslutet.
Beslut om disposition av såväl klubbens tillgångar som dess handlingar och övriga tillhörigheter skall fattas senast i samband med beslutet om klubbens upplösning.